ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือราชการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ถาวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
   กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   กลุ่มครูอัตราจ้าง
   ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
   คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th