โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอุไรวรรณ์ กล้าดี
ครู (พนักงานงานราชการ)

 

นายประเวศ วรรณ์คำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชัชชัย ทะวะระ
ครู

นางสาวธนาภรณ์ ไลไธสง
ครูผู้ช่วย

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th