โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก  |  ITA 2563

    ITA โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
   1. โครงสร้าง
   2. ข้อมูลผู้บริหาร
   3. อำนาจหน้าที่
   4. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
   5. ข้อมูลการติดต่อ
   6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   7. ข่าวประชาสัมพันธ์
   8. Q&A
   9. Social Network

   10. แผนดำเนินงานประจำปี
   11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   17. E-Service

   18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรอบ 6 เดือน
   20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   23. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

   30. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต
   38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   41. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
 

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th