โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก

 

นางศิริภรณ์ หมอกชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นายนราธิป ผาสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางอุไรวรรณ์ กล้าดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายทนงค์ สีรอด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นายนพดล เจริญทรัพย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุทุมพร แสนสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวญาณิน เหลาธรรม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปะ
   

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th