โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิโรรัตน์ หงษ์สนิท
ครู

 

นายอดิศักดิ์ ฝ่ายบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวีณา พลรักษา
ครู

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th