โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก

  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นางวิภารัตน์ โยปัดทุม
ครู

 

นายทูน เอี่ยมเมี้ยน
ครู

ว่าที่ รต.หญิงปัทมาพร จันแดง
ครู

นางสาวญาณิน เหลาธรรม
ครู(พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th