โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวปัทมาวดี สุขจันดี
ครู ชำนาญการ

 

นางสราลักษณ์ จันทะรักษา
ครู ชำนาญการ

นายนราธิป โสรเนตร
ครู

นางสราลักษณ์ จันทะรักษา
ครู ชำนาญการ

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th