โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก

  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นางศิริภรณ์ หมอกชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)

 

นายจำรอง ขัวนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
นายนราธิป ผาสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th