โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   หน้าหลัก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางจิระวรรณ สุครีพ
ครู


นายนิยม เสนามนตรี
ครู ชำนาญการ

นายเทวา ชาเคน
ครู ชำนาญการ

นายมารุต สิมช้า
ครู ชำนาญการ

นางอังคณา พิณรัตน์
ครู

นางสาวศศิมา อินทะสร้อย
ครู

นายนันทวุฒิ อุไรสาย
ครูผู้ช่วย
 
นายนพดล เจริญทรัพย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
 

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 254 หมู่ 4 บ้านหัน
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร.043001316 Facebook: facebook.com/wieng.ac.th